Közösségfejlesztés

Az adattár könyvtára
Nyomtatóbarát változat
Cím:
A szociális munka szótára
Szerző:
Gosztonyi Géza, Pik Katalin
Sorozatcím:
Ország:
Magyarország
A kiadás helye:
A kiadás éve:
1998
Kiadó:
Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, Grafiit Pencil Kiadó
Ár:
Terjedelem:
200 oldal
Nyelv:
magyar
Fordítás:
Tárgyszavak:
szótár, szociális munka, szociális munkás
Állomány:
Megjegyzés:
Raktári jelzet:
K 783
Bevezető és köszönetnyilvánítás
A szociális munka szótára
c. kötethez

A szociális munka első hazai értelmező kéziszótárát tartja kezében az olvasó.

E szakszótár alapanyagát az amerikai Robert L. Barker által szerkesztett “Social Work Dictionary” (A szociális munka szótára) című könyv adta, amely az NASW (National Association of Social Workers - Szociális Munkások Amerikai Egyesülete) kiadásában, 1987-ben jelent meg először.
Mivel a magyar viszonyok - szerencsére vagy sajnos - sokban különböznek az amerikaiaktól, ezért úgy döntöttünk, hogy nem a könyv szakfordítását, hanem annak a magyar gyakorlatra alkalmazott vál-tozatát rendezzük sajtó alá. Ezúton köszönjük a szerző és a kiadó nagyvonalú hozzájárulását a szo-ciális munka magyarországi fejlesztéséhez. Schneiderné Diószegi Eszter szakszerű fordítása ki-vá-ló lehetőséget teremtett a további csoportos munkához. Köszönjük az amerikai kormány USAID programján keresztül nyújtott segítségét is.
A Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete és a Regionális Forrásközpontok Országos Egye-sü-lete vette szárnyai alá a kezdeményezést szerte az országban megnyerve azokat a kiváló szak-em-be-re-ket, akik az eredeti anyag fordítását részleteiben megvitatva, hozzájárultak a könyv el-ké-szül-té-hez. Nekik azzal mondunk köszönetet, hogy az alábbi listán közzétesszük nevüket és az ál-taluk kép-viselt szellemiségű intézmények névsorát. Úgy érezzük, hogy e széleskörű szakmai e-gyütt-mű-kö-dés teszi kötetünket - esetleges hiányosságaival együtt -, a mindennapi gyakorlatban ha-szon-nal forgat-ha-tó kézikönyvvé, nemcsak a szociális munka, hanem valamennyi segítő szakma képvi-se-lő-je szá-má-ra.
Szakmán belül és kívül egyaránt jól ismert, hogy a modern értelemben vett szociális munka eseményei csupán az utolsó néhány évtizedben gyorsultak fel. Alig több mint ötven év telt el azóta, hogy 1915-ben az amerikai Abraham Flexner egy konferencián még kétségbe vonta a szociális munka szakmaiságát, arra hivatkozva, hogy e tevékenységnek nincs írásban rögzített ismeretanyaga, nincsenek oktatható módszerei és e tevékenység végzőit sem terheli személyes felelősség.
Azóta a nemzetközi és hazai elmélet és gyakorlat legkiválóbb szakemberei bőségesen rácáfoltak erre az állításra. A spanyol Juan Luis Vives, a francia Antoine Frédéric Ozanam a svájci Jean Henri Dunant, a német Alice Salomon, Adolf Kolping, Kurt Löwenstein, Marie Baum az angol Penelope Hall és az amerikai Dorothea Dix, Samuel A. Barnett, Stanton Coit, Jane Addams, Ellen Gates Starr és Mary E. Richmond mellett a magyar Hilscher Rezső, Johan Béla, P. Oslay Oswald, Esztergár Lajos, Magyary Zoltán és Ferge Zsuzsa a maguk módján mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy a Simon N. Patten által megalkotott “szociális munkás” fogalom - társadalmilag is - olyan elfogadott szakmává váljék, melynek rendszerezett elmélete, feladata, működési területe, etikai kódexe és egységbe rendezett normagyűjteménye van.
A szakmává vált segítés magyar fogalom- és szóhasználatának egységesüléséhez csupán hozzájárulni tud e kötet, hiszen a szociális gondolat és a szociális segítés hazai szavainak megtalálása jórészt még vá-rat magára, ugyanakkor a mai szakmai szóhasználatoknak és fogalom-értelmezéseknek - reménye-ink szerint - hű tükre. Miután a szaknyelv - az anyanyelvhez hasonlóan - folyamatosan változik, alighanem szükség lesz a közeljövôben egy javított kiadásra, hiszen a szaknyelv bôvülése-változása ezt szükségessé teszi. Ezért kö-szönettel vesszük az Olvasók szöveg-módosítási javaslatait és jelzéseit, az általunk észre nem vett hibákról.
A képzések beindulásával és a nemzetközi kapcsolatok bôvülésével egyre több szociális munkás kerül abba a helyzetbe, hogy angol nyelvű szakanyaggal kell dolgoznia. Ezért döntöttünk úgy, hogy - munkájukat megkönnyítendô - az értelmezô szótári részen kívül egy szakszótári részt is közreadunk. Így tehát szótárunk két részből tevődik össze, egy “Magyar nyelvű értelmező kéziszótár”-ból, amely “Ma-gyar--angol szakszótár”-ként is forgatható, és egy “Angol-magyar szakszótár”-ból. Ez utóbbi két-szer annyi kifejezést tartalmaz, s közülük a *-gal jelzett kifejezések értelmezése az első részben talál-ha-tó.

A szótár használatát az alábbiakkal könnyítettük:
A szócikkek közlésében
- a címszavak második változatában alkalmazott rövidítés, amely az első címszó megfelelő szavait he-lyet-tesíti (pl. “Szegénység-közeli népesség / - populáció”)
a szócikk szöveg-törzsében alkalmazott jel, mely a szócikk címszavát helyettesíti.
Az abc-sorrend megállapításánál különbséget tettünk a rövid és a hosszú magánhangzók között. Az írásjeleket a betűk elé soroltuk (pl. kötôjelet az “a” betű elé). Az idézôjelet a besorolásnál figyelmen kívül hagytuk.


Gosztonyi Géza - Pik Katalin

A
SZOCIÁLIS MUNKA
SZÓTÁRA

ˆ Szerkesztette: Gosztonyi Géza Pik Katalin 1998

Megjelent: a Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával

ˆ Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, 1998
ˆ Regionális Forrásközpontok Országos Egyesülete, 1998
ˆ Budapesti Szociális Forrásközpont, 1998

Felelős kiadó: Török Iván
Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete
Kiadó: Grafit Kiadó
A borítóterv Nagy Béla munkája
Tördelés: Juhász Ibolya, Grafit Kiadó
Készült a Grafit Pencil Nyomda Üzemében
Felelôs vezetô: Korok Péter
12,7 (A/5) ív terjedelemben

ISBN: 963 85488 4 3


A szótár készítésében részt vettek:

Aczél Anna, Nevelő Otthonok Országos Egyesülete, Ambrózi Sándor, Fejér Megyei Ápoló Gondozó Otthon, Antal Gábor, Hajdú-Bihar Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet, Ari Miklós, Regionális Szellemi Forrásközpont, Zalaegerszeg, Bagyinszki Zol-tánné, Európai Otthonvezetôk Szövetsége, Baján Ilona, Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete, Bakóné Kácsor Anna, Humán Szolgáltató Központ, Családsegítő Szolgálat, Szolnok, Bálintné Szabó Anikó, Mentálhigiénés Egyesület, Baranyai Julianna, Családsegítő Központ, Püspökladány, Bárányné Zsámba Márta, Polgármesteri Hivatal, Szociális Iroda, Debrecen, Berényi András, Forrás Lelki Segítők Egyesülete, Bertalan Péter-né, Vöröskereszt, Területi Szervezete, Veszprém, Bezovics Lajosné, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Salgótarjáni Csoportja, Bíró Lászlóné, Regionális Szellemi Forrásközpont, Zalaegerszeg, Bischof Róbert, Mars Ifjúsági Iroda, Zalaegerszeg, Bognár Veronika, Kisebbségi Önkormányzati Hivatal, Nagykanizsa, Bohácsné Vágó Beáta, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vöröskereszt, Botka Gáborné, Kríziskezelő Hajléktalan Átmeneti Szállás, Bozsó Ilona, Segítőkéz Alapítvány, Carlos Lattes, Emberbarát Alapítvány, Csirke Erzsébet, Fehérhegy Alapítvány, Csontos Józsefné, Kisebbségi Önkormányzati Hivatal, Nagykanizsa, Czirják Jánosné, Szociális Segítő Szolgálat, Martonvásár, Dalos Éva, Pro Juventute Egyesület, Darvas Ágnes, Szociális Szakmai Szövetség, Dávid István, Nevelő Otthonok Országos Egyesülete, Dávid Sándor, Stroke Pozitív Humán Szolgáltató Kft. Phare Regionális Forrásközpont, Dávidné B. Hidvégi Julianna, Stroke Pozitív Humán Szolgáltató Kft. Phare Regionális Forrásközpont, Deme Dóra, Családvédő Egyesület, Dér Miklósné, United Way Alapítvány, Tolna Megyei Szervezete, Dombi Gábor, Petz Aladár Kórház, Gyôr, Domonkos Zoltán, Békés Megyei Munkaügyi Központ, Dr. Asbóth Mária, Országos Gyermekvédő Liga, Szombathelyi Szervezete, Dr. Bakekoló Eduardó, Társadalmi Egyesületek Szövetsége, Tolna Megyei Szervezete, Dr. Balog Eri-ka, Békés Megyei Önkormányzat, Intézmény-felügyeleti Osztály, Dr. Bohdaneczky Mária, Regionális Rehabilitációs Központ, Békéscsaba, Dr. Farkas Erzsébet, Szeretet Szociális Otthon, Berzence, Dr. Ghiczy Sarolta, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Szombathelyi Csoport, Dr. Győri László, Zala Megyei Kórház, Pszichiátriai Osztály, Dr. Halász Erzsébet, Gerontológiai Műhely, Dr. Hantos Ágnes, Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, Dr. Hegyesi Gábor, Non-Profit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, Dr. Horváth Endre, Regionális Szellemi Forrásközpont, Sárbogárd, Dr. Illés József, Uni-ted Way Észak-Kelet Magyarország Alapítvány, Dr. Illésné Erdős Judit, Polgármesteri Hivatal, Szociális Iroda, Dr. Kerezsi Klára, Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet, Dr. Kovács Eszter, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Békés, Dr. Kvarda Attila, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Dr. Nagy Árpádné, Társadalmi Egyesületek Szövetsége, Zalaegerszeg, Dr. Nagyné Varga Ilona, Esély Szociális Alapítvány, Szolnok, Dr. Párkányi Ferenc, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Székesfehérvár, Dr. Ráday Sándor, Módszertani Gondozási Központ, Hajdúszoboszló, Dr. Sarkadiné dr. Lukovics Éva, Parlament, Szociális Bizottság, Dr. Simony Emőke, Családsegítő Szolgálat, Pécs-Kertváros, Dr. Szokolyi Kál-mánné, Önkormányzati Hivatal, Orosháza, Dr. Takács Magdolna, Iskolaszövetség, Dr. Tornai Ágnes, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Székesfehérvár, Dr. Vértényi Jenő, Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, Zala Megyei Szervezete, Farkas Ágnes, Városi Ifjúsági Nevelőotthon és Kollégium, Debrecen, Farkas Istvánné, Módszertani Bölcsőde, Sopron, Favári Zoltán, Magyar Vöröskereszt, Fejér Megyei Szervete, Fekete Babett, Hallgatókért Alapítvány, Ficsór Eszter, Béthel Alapítvány, Flaskay Éva, Kék Vonal, Fonai László, Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont, Füzessy Józsefné, Nyitott Képzések Egyesülete, Gaál Ildikó, Konszenzus Alapítvány, Gál Ferencné, Hajdú-Bihar Megyei Egészségbiztosítási Pénztár, Galavics Noémi, Szociális Foglalkoztató, Gégény Béla, Nyíregyháza-Debrecen Római Katolikus Egyházmegyei Karitasz, Gellén Imre, Szociális Otthon, Derecske, Gergely András, Kamilliánus Családok Egyesülete, Giczey Péter, Életfa Segítőszolgálat Egyesület, Godó Anna, Palló Ifjúságsegítő Egyesület, Gyarmati Norbert, AE Klubok Vas megyei Egyesülete, Gyôri Péter, Fôvárosi Önkormányzat, Szociális és Lakásügyi Bizottság, Gyuris Tamás, Hajszolt Kamara, Hardubé Judit, Polgármesteri Hivatal, Népjóléti Osztály, Zalaegerszeg, Hegyi Attila, Anya- és Csecsemőotthon, Gyôr, Heller Józsefné, Zala Megyei Önkormányzati Közgyűlés Hivatala, Herczeg Zoltán, Humán Fejlesztők Kollé-giuma, Debrecen, H. Kovács Judit, Stroke Pozitív Humán Szolgáltató Kft. Phare Regionális Forrásközpont, Horváth Istvánné, Regionális Szellemi Forrásközpont, Zalaegerszeg, Horváth Izidorné, Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Horváth Miklós, Társadalmi Egyesülések Szövetsége, Regionális Szellemi Forrásközpont, Zalaegerszeg, Horváth Olga, Hajszolt Egyesület, Horváthné Dr. Szöllősi Ilona, Vas Megyei Munkaügyi Központ, Humán Szakszolgálat, Hrotkó László, Civil Információs Központ, Miskolc, Hüttner Vilmos, Hajnal István Szociális Központ, Békés, Id. Dr. Marx Gyula, Mentálhigiénés Egyesület, Idei Mária, Regionális Szellemi Forrásközpont, Sárbogárd, Jékli Sándor, Családsegítő Szolgálat, Eger, Kakrik Józsefné, Szeretet Szociális Otthon, Ber-zence, Kanalicsné Beleznai Csilla, Mozgássérültek Egyesülete, Napsugár Otthon, Pécs, Katona Gyula, Református Egyházközség, Békés, Kerkai Gyuláné, Regionális Szellemi Forrásközpont, Zalaegerszeg, Kertész Eszter, Polgármesteri Hivatal, Békés, Kiss Bódog Zoltánné, Gerontológiai Műhely, Kiss Éva, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szol-gálat, Mosonmagyaróvár, Kissné Lovasi Mária, Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, Kocsis Nagy Zsolt, Statisztikai Hivatal, Békéscsaba, Kocsmár Zoltánné, Regionális Szellemi Forrásközpont, Zalaegerszeg, Kollerné Miklósi Erzsébet, Mentálhigiénés Egyesület, Koltayné Éliás Zsuzsa, Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Komáromi Hajnalka, Magyar Családsegítők Országos Egyesülete, Koponya Györgyné, Társadalmi Egyesületek Szövetsége, Tolna Megyei Szervezete, Kovács Istvánné, Hajnal István Szociális Központ, Békés, Kovács Tibor, Zala Megyei Vöröskereszt, Kovácsné Lengyel Mónika, Gézengúz Alapítvány, Kovácsné Simon Ágnes, Pro Humana Alapítvány, Könyves Ildikó, Keresztény Ifjúsági Egyesület, Kőszegi Erika, Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola, Szociális Munkás Tanszék, Kramli Ida, Sérült Emberek Országos Szövetsége, Lakatos Ferencné, Humán Szolgáltató Központ, Szolnok, Lippai Sándor, Tata Önkormányzata, Lippay Éva, Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, Lőcsei Attila, Támasz Alapítvány, Madrainé Lippai Mária, Magyar Nők Szövetsége, Zala Megyei Szervezet, Magyar Gyuláné, Gerontológiai Műhely, Magyar Zsuzsa, Mentálhigiénés Egyesület, Marozsán Ferencné, Mentálhigiénés Egyesület, Medvegy Zsuzsanna, SZOTE, Szociális Munkás Szak, Molnárné Dr. Szabó Julianna, Egyesített Szociális Intézmények, Mónus Albertné, Emlékezünk Alapítvány, Nagy Magdolna, Mentálhigiénés Egyesület, Nagyné Lenthár Katalin, Rákbetegek Országos Szövetsége, Napforduló Szolgálat, Németh László, Mentor Egyesület, Németh Márta, Körösi Csoma Sándor Főiskola, Szociális Munkás Szak, Ohly Éva, ELTE Szociálpolitikai Intézet és Tovább-képzô Központ, Szociális Munkás és Szociálpolitika Tanszék, Oláh Márta, Hajszolt Egyesület, Oroszlán Andrea, Baranya Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület, Pájer Ma-rianna, Konszenzus Alapítvány, Páli Edit, Családsegítő Szolgálat, Gyôr, Panker Mihály, Családsegítő Egyesület, Papp Attiláné, Segítő Kéz Alapítvány, Papp Győző, Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Pappné Pőcze Ildikó, Idősek Klubja, Gyôr, Pataki Tímea, Családsegítő Központ, Békés, Petróczy Ferenc, Victoria Rehabilitációs Központ Kht., Pocsajiné Fábián Magda, Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete, Prokai Judit, Pro Futuro Alapítvány, Rajki Tóth László, Magyar Családsegítők Országos Egyesülete, Répási Anett, Hallgatókért Alapítvány, Rettegi Zsolt, Psy-men Egyesület, Révész Magdolna, Budapesti Családsegítők Egyesülete, Rigó Ildikó, Útravaló Alapítvány, Rosztovicsné Szőke Zsuzsa, Magyar Családsegítők Országos Egyesülete, Veszprémi Szervezet, Sajgál Rózsa, Budapesti Szociális Forrásközpont, Sándor Géza, Családsegítő Szolgálat, Gyôr, Sárkányné Vida Erzsébet, ESZI, Humán Szolgáltatók Központja, Székesfehérvár, Simánné Millei Éva, Polgármesteri Hivatal, Népjóléti Osztály, Zalaegerszeg, Sipos Annamária, Idősek Klubja, Zalaegerszeg, Sipos Istvánné, Fejér Megyei Szent György Kórház, Siposné Barna Mária, Egészséged a tét, Alapítvány, Siposné Varga Andrea, Családsegítő Szolgálat, Pécs-Kertváros, Szabó Beáta, Családsegítő Szolgálat, Gyôr, Szabó Magdolna, Regionális Szellemi Forrásköz-pont, Zalaegerszeg, Szabóné Orosz Éva, Városi Szociális Szolgálat, Debrecen, Szakács Benőné, Regionális Szellemi Forrásközpont, Sárbogárd, Szanyi Jánosné, Szociális Gondozási Központ, Pécs, Száraz Lajosné, Győr Önkormányzata, Szociális Bizottság, Szászné Horváth Katalin, United Way Nyugat-Magyarország, Szécsényi Zsuzsanna, Gyôr-Sopron-Moson Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet, Szendrák Dóra, Ifjúságért Egyesület, Szigeti Antal, Katolikus Egyházközség, Újkígyós, Szilágyi Róbert, Pünkösdi Gyülekezet, Békés, Szimcsák Judit, Egy Ház Alapítvány, Szvacsekné Jahn Margit, Fogd a Kezem Alapítvány, Tamás Béláné, Békés Megyei Regionális Munkaerôképzési Központ, Tar Miklósné, Victoria Rehabilitációs Központ Kht., Tasnádi Péter, Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont, Törkenczy Tibor, Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont, Újváriné Kovács Magdolna, Regionális Szellemi Forrásközpont, Zalaegerszeg, Urbanekné László Judit, Minerva Családsegítő Szolgálat, Vanderlikné Rózsa Jolán, Mentor Egyesület, Varga István, Családsegítő Szolgálat, Eger, Varga Magdolna, Mentálhigiénés Egyesület, Vargáné Csóbor Lujza, Drogambulancia, Zalaegerszeg, Vargáné Réti Edit, Sanitas Egyesület, Vaski Ferenc, Hajléktalan Gondozási Központ, Kaposvár, Vidivicsné Vincze Erika, Érted, Veled Egyesület, Vincze Csilla, Civil Közösségek Háza, Pécs, Virrasztó Zsolt, Zalai Hírlap, Vitál Attila, Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Wagnerné Kozma Judit, Humán Segítők Egyesülete, Körmend, Welkei Gábor, Magyar Tudományos Akadémia, Regionális Kutatások Alföldi Központja, Wurzinger Péterné, Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal.

Technikai munkatársak voltak: Tagányi Szabolcs, K. Szabó Judit, Kovács István.

Az adattár könyvtára
Közösségfejlesztés