Soros Alapítvány Évkönyv 2003
Nyomtatóbarát változat

Roma programok


Önfejlesztő roma iskolák

9 000 000 Ft

2002-ben a Soros Alapítvány meghirdette és elindította a korábbi sikeres önfejlesztő iskolai pályázatokon alapuló Önfejlesztő roma iskolai képzés-sorozatát. Ebben a programban olyan általános iskolák tanárcsoportjai vettek részt, amelyek fontosnak tartják a cigánygyerekek integrált oktatáshoz kapcsolódó helyi szintű pedagógiai programok kidolgozását, megvalósítását vagy felülvizsgálatát, és így a gyerekek iskolai sikerességét biztosító, integrált oktatásra irányuló pedagógiai modellek kifejlesztését és elterjesztését. A képzéseken 30 település 5 fős csoportjai vettek részt. Három pedagógus (az iskola igazgatója vagy valamelyik helyettese, és lehetőség szerint egy alsós és egy felsős pedagógus), egy fő helyi cigány kisebbségi önkormányzati képviselő, és egy fő a település szociális feladatait ellátó szakember. Ezzel a csoportösszetétellel lehetőség teremtődött az egyes településeken ugyanazon cél érdekében - sok estben elkülönülten - dolgozó szervezetek együttműködésének kialakítására, illetve szorosabbá tételére.
A kiválasztott csoportok 3x5 napos tréningen vettek részt, amely magában foglalt két 60 órás akkreditált továbbképzési programot is. Kizárólag csak azon csoportok jelentkezését fogadta el a kuratórium, amelyek vállalták, hogy minden csoporttag a képzés teljes időtartama alatt jelen van, és a programban aktívan közreműködik.

A 2003. évben a résztvevő iskolák meghívásos pályázaton vehettek részt a saját maguk által kidolgozott helyi roma pedagógiai program bevezetésének támogatására.

25 pályázat érkezett, amelyből 17 részesült támogatásban.

Támogatott pályázatok

Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, Tiszaroff
Az erdei iskola, mint egy alternatív iskolakoncepció, mely a tanulók nevelését-oktatását elősegítő tanulmányszervezési mód kidolgozását, megvalósítását tartalmazza
360 000 Ft
Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, Tereske
Elsősorban roma tanulók tanulási képességeit fejlesztő, tanórán kívüli tevékenységek szervezése; az informális tanulás lehetőségeinek beépítése
400 000 Ft
Általános Iskola, Egyházasgerge
A roma tanulók iskolai sikereinek támogatása programmodulok kidolgozásával. Cigány irodalom tananyag, szocializációs-kommunikációs fejlesztés
870 000 Ft
Általános Iskola, Magyarmecske
Közös kincs-helyi integrációs program hátrányos helyzetű, elsősorban cigány gyermekek iskolai esélyegyenlőségének segítésére
510 000 Ft
Arany János Általános Iskola és Szakiskola, Eger
Segítő pedagógusok foglalkoznak a végzős 8.10. osztályos tanulókkal az első évben a CKÖ és a Családsegítő Intézet a szülőket segíti gyermekeik megsegítésében
769 000 Ft
Benedek Elek Általános Iskola, Alsozsolca
Integrált iskolai nevelés
272 000 Ft
Éltes Mátyás Általános Iskola, Miskolc
Szociális hátrányok kompenzálása, a gyermekek sikerességének biztosítása, az általános iskolába visszahelyezés lehetőségének megteremtése
550 000 Ft
Fazola Henrik Általános Iskola, Miskolc
A Lépésről-lépésre régióközpont maximális kihasználása, programterjesztés, segítség más iskoláknak. Érettségit adó középiskolákban tanuljon több tanulónk
350 000 Ft
Fekete László Általános Iskola, Szenna
Kiterjesztjük az alapozó szakasz iskolán kívüli foglalkozásait a 7.,8.,9. évfolyamba lépő tanulókra
614 000 Ft
József Attila Általános Iskola, Miskolc
Az óvodából az iskolába belépő tanulók vizsgálata egyéni fejlesztése a feltárt hiányosságok alapján, a 7.,8. osztályos tanulók felkészítése a továbbtanulásra
440 000 Ft
Kossuth Lajos Általános Iskola, Tatabánya
El kell érnünk, hogy beiskolázási körzetünkben valamennyi hátrányos helyzetű gyermek 3 éves korában kerüljön óvodába; kislétszámú csoportok, Lépésről lépésre program
400 000 Ft
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola, Ónod
Összefogás a helyi közösségekkel annak érdekében, hogy az ált. isk. befejezése után megfelelő intézményben tanulhassanak tovább a gyerekek
1000 000 Ft
Móra Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda, Nyíribrony
Probléma: perspektíva nélküliség. A mi módszerünk tervezést és szervezést tanít
590 000 Ft
Óvoda és Altalános Iskola, Csökmő
Roma származású asszisztens képzése és gyakorlati foglalkoztatása. Korai fejlesztés rajz és dráma pedagógiai területen; felzárkóztató oktatás alsó és felső tagozaton
450 000 Ft
Prizma Általános Iskola és Óvoda, Logopédiai Szakszolgálat, Budapest
Integrációs Kódex kereteinek kidolgozása, tanulói értékelés gyakorlati kereteinek kidolgozása, készség- és képességfejlesztés elméleti és gyakorlati megvalósítása
400 000 Ft
Recsky Klára ÁMK Általános Iskola, Tiszabura
Nem tantárgyi tevékenység-központú program felkínálása az egyéni képességek kibontakoztatása és eszközeinek biztosítása
425 000 Ft
Széchenyi István Általános Iskola, Arló
A differenciált nevelés kultúrájának elterjedése és aktív alkalmazása nélkül a cigány gyermekek legnagyobb része továbbra is iskolai kudarcra van ítélve
600 000 Ft

Roma egészségügy


22 378 300 Ft
A program az elszegényedett térségek településein, telepszerű elkülönültségben (utca, sor, telep) élő roma népesség egészségügyi ellátásának, közegészségügyi helyzetének és lakókörnyezeti viszonyainak javítását célozta meg. Előnyben részesültek az olyan pályázati programok, melyek nem az elkülönítést fenntartó és erősítő, hanem a roma és nem roma népesség együttműködését is előmozdító elképzeléseket tartalmazták.

A Soros Alapítvány a program keretében olyan pályázatokat támogatott, amelyek
1. Egy-egy kistérség településeinek összefogásával, megfelelő szakemberek, oktatási intézmények, munkaügyi központok, stb. bevonásával a térségben élő roma és nem roma fiatalok számára, képzettségüknek megfelelő, rendszeres alkalmazást biztosítottak a szociális és egészségügyi ellátás keretein belül, akár közhasznú foglalkoztatás formájában is. Előnyben részesültek azok a programok, amelyek a telepszerűen elkülönült roma népesség fiataljai közül választották ki a kiképzendő fialatokat.
2. Az elkülönültségben élő roma népességen belül olyan egészségügyi bázisokat hoztak létre, melyek alkalmasak elsősegélynyújtásra, egészségügyi intézményekkel való kapcsolattartásra, telepeken élő közegészségügyi, betegségmegelőző, illetve gyors betegség elhárító tevékenységre és gyógyító-megelőző-felvilágosító munkára. Előnyben részesültek azok a programok, amelyek a különböző intézményeket, szervezeteket összefogták, koordinálták az egészségügyi állomások létrehozásában, segítették, és szakmailag irányították az adott állomások tagjait, illetve a velük folyamatosan kapcsolatot tartó egészségügyi intézmények képviselőit és a roma közösségek keretein belül végezték gyógyító-megelőző-felvilágosító munkájukat. Előnyt élveztek azok, akik a bázisok létrehozásának programjában konkrétan jelölték meg azon személyeket, akik megfelelő képzettséggel rendelkeznek, ilyen irányú átképzési programon részt vettek, és a szociális-egészségügyi ellátási rendszeren belül dolgoznak, vagy megfelelő szakmai segítség mellett a fenti célok megvalósítására alkalmasak. Előnyben részesültek továbbá azok a pályázók, akik a létrehozandó bázisok roma munkatársait folyamatosan foglalkoztatták, illetve a telepszerű körülmények közötti tevékenységen túl bevonták őket az egészségügyi-szociális intézmények keretein belüli hasonló jellegű tevékenységbe.
3. A telepszerű elkülönültségen élők lakókörnyezeti viszonyainak javítására, tereprendezésére, higiénikus viszonyainak javítására, játszóterek kialakítására, folyamatos tereprendezésre és karbantartására is lehetett pályázni. Előnyben részesültek az olyan közhasznú, vagy egyéb foglalkoztatásban megvalósuló infrastrukturális (utak, ivóvíz, csatorna) fejlesztési munkák, melyek feloldották és kiegyenlítették az adott településen belüli infrastrukturális különbségeket, különöse tekintettel a telepszerű elkülönülésből adódó hátrányokat.

14 pályázat érkezett, amelyből 13 részesült támogatásban.

Támogatott pályázatok

Barát Endre, Budapest
A kemenceépítő tanfolyamok és kemenceépítési program vezetése, monitorozása
770 000 Ft
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Sajóivánka
A Május 1. út felújításának továbbvitele, az itt élő cigány és nem cigány lakosok komfort érzetének javítása, fejlődési lehetőségeik kialakítása, megteremtése
70 000 Ft
Drávavölgyi Cigány Fiatalok Szövetsége, Lakócsa
Téglakemence építése és tanfolyama
3 683 000 Ft
Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség Mérai Tagszervezete, Méra
Az energiaszolgáltatáshoz való hozzáférés elősegítése Szlovákia és Magyarország hátrányos helyzetű kisebbségei számára
2 509 600 Ft
Lungo Drom Szalaszendi Tagszervezete, Szalaszend
Téglakemence építése és Tanfolyama
2 820 000 Ft
Nonprofit Vállalkozásokért a Népjóléti Szférában Alapítvány, Budapest
Megkezdett modellkísérletük folytatása, illetve befejezése
1 745 600 Ft
Nyíregyháza MJV Önkormányzata Gyermekjóléti Szolgálat, Nyíregyháza
Eü. felvilágosító programok szervezése. Környezeti kultúra javítása érdekében akciók, programok szervezése, eü. szoba működtetése
1 125 000 Ft
Pamuk Község Önkormányzata, Pamuk
A környezeti feltételek javítása Somogyvár és Pamuk elmaradott, főleg roma lakosságú településrészein
1 764 600 Ft
Phralipe Korlát! Tagszervezet, Korlát
Erdészeti program fejlesztése
1 420 000 Ft
Poós Ferenc, Budapest
A kemenceépítő tanfolyam és a kemenceépítési program vezetése és monitorozása
770 000 Ft
Szendrőládi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Szendrőlád
l. Egészségügyi gondnokképzés II. Rossz állapotban lévő lakások javítása, roma telep parkosítása, a telep karbantartása, szeméttároló edények kihelyezése
2 230 000 Ft
Szociális Szakmai Szövetség, Budapest
"Dzsumbujisták" című könyv megjelentetése
360 000 Ft
Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Önkormányzati Szövetsége, Ormosbánya
A telepszerű elkülönültségben élő roma lakosság életkörülményeinek, illetve lakókörnyezetének a javítása infrastrukturális fejlesztési munkák végzésével
3 110 500 Ft

Roma média és kultúra

24 850 000 Ft

Az Alapítvány 2003-ban - az előző évekhez képest - kisebb összeggel gazdálkodhatott, és már a költségvetés tervezésekor látszott hogy a jövőben még korlátozottabbak lesznek a lehetőségek.
Ebben a helyzetben nem volt célszerű új projekteket beindítani, inkább azokat a szerkesztőségeket, oktató központokat igyekeztünk támogatni, melyek az elmúlt években sikeresen használták fel a Soros Alapítvány támogatását Fontos volt továbbá, hogy ebben az évben olyan programokat szponzoráljunk, melyek erősítik és hosszú távra életképessé teszik a kedvezményezett szervezeteket.
A program három fő területre összpontosított:
- Menedzserképzés roma szerkesztőségek számára
- Roma újságírók képzése és továbbképzése
- Intézményi támogatás szerkesztőségeknek

11 pályázat érkezett, amelyből 9 részesült támogatásban.

Támogatott pályázatok

Csillag Ádám, Páty
Dokumentumfilm a Jászladányi Alapítványi Iskola létrejöttéről és működéséről (A támogatás felét az OSI Media Program biztosította)
2 700 000 Ft
FÁMA Kommunikációs Műhely Kft., Budapest
Roma civil szervezetek menedzsmentjének kialakítása
2 400 000 Ft
Fekete Doboz Közhasznú Alapítvány, Budapest
A 2001-ben elindított Roma Média Iskola hallgatóinak filmes, televíziós továbbképzése
2 200 000 Ft
Független Újságírók Alapítványa, Budapest
Roma újságíró gyakornoki program folytatása
2 200 000 Ft
Helyi Televíziók Országos Egyesülete, Pécs
A Fekete Doboz Alapítvány által biztosított anyagok átvétele, sokszorosítása, sugárzása egy éven át
800 000 Ft
Herczeg Béla, Gödöllő
A roma média program monitorozása, mentorálása
600 000 Ft
Manush Alapítvány, Budapest
Interkulturális kommunikáció és médiaképzés ózdi fiataloknak
225 000 Ft
Rádió C Kisebbségi Műsorszolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest
Jogsegély, jogvédelem témájú műsorok támogatása
1 000 000 Ft
Intézményi támogatás
8 500 000 Ft
Roma Sajtóközpont, Budapest
Intézményi támogatás
4 225 000 Ft