Közösségfejlesztés

Lemezújság archívum
Nyomtatóbarát változat
Cím:
A gyermek jogaira vonatkozó 1959. évi nyilatkozat
Szerző:
Folyóirat:
PC Lemezújság
Állomány:
Év:
1989
Szám:
15.sz.
Oldalszám:
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Települések:
Tárgyszavak:
gyermekek jogai, gyermekjog, gyermekvédelem
Megjegyzés:
g~ermj15.pcl
Annotáció:


Felhívás
Kérjük, hogy ezt a felhívást juttassák el iskolákba, alsótagozatos gyermekközösségekhez.
A gyermekek jogairól 1959-ben született először Nemzetközi Egyezségokmány. Ennek 30. évfordulója tavaly év végén volt és Magyarország is csatlakozott az Egyezségokmányhoz.
Az évforduló kapcsán francia barátaink felhívást tettek közzé a világ több országában. Szeretnék, ha a gyermekek a jogaik gyakorlásáról szerzett mindennapi tapasztalataikat - rajzokon, festményeken, kollázsokon - örökítenék meg és ezt eljuttatnák Franciaországba. A rajzokra írják rá nevüket, címüket, életkorukat, és ha van címe a képnek, azt is.
Francia barátainkkal együtt reméljük, hogy levelezés, kölcsönös barátság is kialakulhat a későbbiekben.
A cím, ahova a képet küldeni kell:
M. Yves-Marie Denniel
76100 Rouen
114, Avenve de Bretange
FRANCE
A gyermek jogaira vonatkozó 1959. évi nyilatkozat
Bevezető
Minthogy az Egyesült Nemzetek népei az Alapokmányban megerősítették hitüket az alapvető emberi jogokban, az emberi személyiség méltóságában és értékében, és elhatározták, hogy előmozdítják a társadalmi haladást és jobb életszínvonalat nagyobb szabadságban,
minthogy az Egyesült Nemzetek az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatában kinyilvánították, hogy mindenkinek joga van az abban foglalt jogokra és szabadságokra minden, pl. fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy egyéb véleményre, nemzeti vagy társadalmi származásra, vagyonra, születésre vagy egyéb helyzetre tekintet nélkül, minthogy a gyermek fizikai és szellemi fejletlensége miatt különös biztosítékokat és gondozást igényel, beleértve a megfelelő jogi védelmet, mind születése előtt, mind születése után, minthogy a különleges biztosítékok szükségességét az 1924. évi, A Gyermek Jogaira Vonatkozó Genfi Nyilatkozat megállapította, s azt az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, a gyermekgondozással foglalkozó szakosított szervezetek és nemzetközi szervezetek alapokmánya elismerte, minthogy az emberiség a legjobbat kell hogy nyújtsa a gyermek számára, ennek következtében, a Közgyűlés kinyilvánítja a Gyermek Jogaira Vonatkozó Jelen Nyilatkozatot abból a célból, hogy a gyermek gyermekkora boldog legyen és hogy saját, valamint a társadalom javára élvezze az abban meghatározott jogokat és szabadságokat, felhívja a szülőket, a férfiakat és nőket mint egyéneket, önkéntes szervezeteket, helyi hatóságokat és a kormányokat, hogy ismerjék el e jogokat és törekedjenek azok megtartására fokozatosan bevezetett törvényhozási és egyéb intézkedésekkel az alábbi elvekkel összhangban:
1. Elv
A gyermek élvezi a jelen Nyilatkozatban megállapított jogokat. Minden gyermeknek, minden kivétel nélkül, joga van ezek élvezetére, fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy más véleményre, nemzeti vagy társadalmi származásra, vagyonra, születésre, egyéb helyzetre, tekintet nélkül legyen az akár a gyermeké vagy családjáé.
2. Elv
A gyermek különleges védelmet élvez s jogi, valamint egyéb eszközökkel lehetőséget és alkalmat kap arra, hogy fizikailag, szellemileg, erkölcsileg, lelkileg és társadalmilag fejlődjék, egészséges és szokásos módon a szabadság és méltóság viszonyai között. Az e célból elfogadott törvényekben a döntő meggondolás, a gyermek legjobb érdeke.
3. Elv
A gyermek születésétől kezdve jogosult névre és állampolgárságra.
4. Elv
A gyermek élvezi a társadalombiztosítás elveit. Joga van az egészséges növekedésre és fejlődésre; ebből a célból különleges gondoskodást és védelmet kell biztosítani mind a gyermek, mind az anya számára, beleértve a megfelelő születés előtti és születés utáni gondoskodást. A gyermeknek joga van a megfelelő táplálkozásra, lakásra, szórakozásra, és orvosi szolgáltatásokra.
5. Elv
A fizikailag, szellemileg vagy társadalmilag hátrányos helyzetben levő gyermeknek az adott helyzet által megkívánt különleges kezelést, oktatást és gondoskodást kell biztosítani.
6. Elv
A gyermeknek, személyisége teljes és harmonikus kifejlesztése érdekében, szeretetre és megértésre van szüksége. Ahol lehetséges, szülői gondoskodás és szülői felelősség alatt nő fel, de mindenképpen szeretetteljes légkörben, erkölcsi és anyagi biztonságban; a kisgyermeket, amennyiben nem állnak fenn különleges körülmények, nem lehet elszakítani az anyától. A társadalomnak és a közhatóságoknak kötelessége különös gondot fordítani a család nélküli és a megfelelő el- tartásban szűkölködő gyermekre. Állami és egyéb segély folyósítása nagyobb családok gyermekei eltartása érdekében kívánatos.
7. Elv
A germeknek joga van az oktatásra, amely ingyenes és kötelező, legalábbis az elemi iskolai fokon. A gyermeket olyan oktatásban kell részesíteni, amely előmozdítja általános műveltségét és képessé teszi, egyenlő esélyek alapján, képességei, egyéni ítéletei, erkölcsi és társadalmi felelősségérzete kifejlesztésére és arra, hogy a társadalom hasznos tagja legyen. A gyermek legjobb érdekei kell hogy az oktatásáért és irányításáért felelős személyeket vezessék; ez a felelősség elsősorban a szülőket terheli. A gyermeknek meg kell adni minden alkalmat a játékra és szórakozásra, melynek az oktatással azonos célokat kell szolgálnia; a társadalomnak és a közhatóságoknak e jog élvezetének előmozdítására kell törekedniök.
8. Elv
A gyermeknek minden körülmények között elsőként kell védelemben és segélyben részesülnie.
9. Elv
A gyermeket védeni kell az elhanyagolás, kegyetlenség és kizsákmányolás minden formájával szemben. Semmilyen kereskedelemnek nem lehet tárgya. A gyermeket a megfelelő alsó korhatár elérése előtt nem lehet alkalmazni; semmiképpen nem lehet egészségére vagy oktatására káros vagy olyan foglalkozásra vagy alkalmazásra késztetni, amely hatással van fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésére.
10. Elv
A gyermeket védeni kell minden olyan gyakorlattal szemben, amely faji, vallási vagy más megkülönböztetést táplál. A gyermeket a megértés, türelem, a népek közötti barátság, béke, és az általános testvériség szellemében kell nevelni és annak teljes tudatában, hogy energiáját és képsségeit embertársai szolgálatára szentelje.Lemezújság archívum
Közösségfejlesztés