Közösségfejlesztés

Lemezújság archívum
Nyomtatóbarát változat
Cím:
Ikvai Nándor Múzeumi Alapítvány
Szerző:
Folyóirat:
PC Lemezújság
Állomány:
Év:
1992
Szám:
32.szám
Oldalszám:
A cikkben lévő
Nevek:
Környei Attila, Ivancsics Nándor, Ikvai Ottóné
Intézmények:
Települések:
Sopron
Tárgyszavak:
múzeumi alapítvány
Megjegyzés:
B20_9232.txt
Annotáció:

Megalakult az Ikvai Nándor Múzeumi Alapítvány
Az alapítvány célja általában a múzeumi tudományok és különösen a néprajztudomány és e tudományok művelőinek támogatása. Az alapítvány nyitott, adománnyal, támogatással bárki hozzájárulhat annak céljaihoz és munkájához.
Ezennel tisztelettel kérünk mindenkit, aki ismerte és szerette Ikvai Nándort, aki érdekelt a muzeológia és a néprajztudomány jövőjének szolgálatában, hogy tanácsaival és tevőlegesen is támogassa alapítványunk kuratóriumának munkáját, terjessze az alapítvány hírét és segítsen a tőke gyarapításában, hogy mielőbb betölthesse az alapítvány vállalt küldetését. A támogatásokat a Postabank és Takarékpénztár Rt Soproni Területi igazgatóságánál (MNB 339-98932) vezetett 022-04396 sz. számlánkon gyűjtjük. Levelezési címünk: Sopron Pf. 68. 9401
Köszönettel
dr. Környei Attila
az Ikvai Nándor Múzeumi Alapítvány
kuratóriumának titkára

ALAPÍTÓ LEVÉL
Alulírottak, attól a szándéktól indíttatva, hogy egyrészről emléket állítsunk dr. Ikvai Nándornak, másrészről, hogy támogassuk az Ikvai Nándor által művelt néprajztudomány jövőbeni fejlődését alapítványt
hozunk létre az alábbiak szerint:
Az alapítvány létesítői:
1. az Ivancsics család, képviselője: Ivancsics Nándor, Petőháza, Dózsa György út 30.,
2. az Ikvai család, képviselője: dr. Ikvai Nándorné, Szentendre, Pannonia u. 22.
A fenti alapítók külön nyilatkozatban ajánlják fel az alapítvány alaptőkéjéhez való hozzájárulásukat. Az alapítvány nyitott, annak vagyonához a jövőben önkéntes pénzadománnyal vagy más felajánlással bárki - jogi vagy természetes személy - hozzájárulhat.
Az alapítvány alapszabálya és működési elvei az alapítók szándéka szerint:
1. Az alapítvány neve: Ikvai Nándor Múzeumi Alapítvány
2. Székhelye: Sopron, Fő tér 8.
3. Az alapítvány célja: a múzeumi szakágak intézményeinek és kutatóinak valamint más, a múzeumi tudományok és különösképpen a néprajztudomány fejlődésének elősegítése. Az alapítvány az e célra szánt támogatást pályázatok útján nyújtja.
4. Az alapítvány vagyonának kezelője a Soproni Múzeum, illetve annak mindenkori igazgatója, jelen esetben dr. Környei Attila, aki egyben az alapítványi döntésekre hivatott kuratórium titkára és az alapítvány jogi képviselője is. Az alapítvány vagyonát az alapítványokra érvényes mindenkori törvényes előírásoknak megfelelően kezeli, gondoskodik annak gyarapításáról, a célszerű gazdálkodásról és az alapszabálynak valamint a kuratórium döntéseinek megfelelő felhasználásáról.
5. Az alapítvány alaptőkéje az alapításkor: 100.000.- Ft. Az alapítvány nyitott, tehát adományokkal és más bevételekkel ez az alaptőke folyamatosan növekszik. Az alapítványi vagyon kezelője köteles a tőkét megbizható pénzintézetben a mindenkori leghasznosabb módon elhelyezni és kezelni. Az alapítvány céljainak megfelelő támogatásokra a tőke mindenkori éves kamata használható fel, valamint a kuratórium döntése alapján - minthogy nyitott, folyamatosan növekvő alapítványi tőkét kezel az alapítvány - az alapítványi tőke részei is. Azonban az alapítványi tőke nem csökkenhet 200 ezer Ft alá. Ugyancsak az alapítványi céloknak megfelelő támogatásra használhatók fel azok a tőkerészek is, amelyeket külső támogató - természetes vagy jogi személy - célzott támogatásként juttat el az alapítványhoz, egyszeri felhasználásra.
6. Az alapítványi támogatások odaítéléséről pályázat alapján az alapítvány kuratóriuma dönt. A kuratórium évente pályázatot ír ki a támogatások elnyerésére és a támogatásokat évente egy ízben ítéli oda úgy, hogy a támogatások minden évben május 30-án kerülnek átadásra.
Megpályázható témák:
a) Nyugat-Dunántúl, különösképpen Petőháza és környéke történeti, néprajzi, régészeti stb. kutatása; valamint Pest megye hasonló kutatása.
b) A magyar mezőgazdaság múltja, jelene, jövője kutatása.
c) Mindazon vidékek és témák kutatása, ahol Ikvai Nándor tevékenykedett.
d) Valamely múzeumi tevékenység támogatása (tárgyvásárlás, kiadvány megjelenésének segítése, gyűjtőút, ásatás stb. támogatása, leltározás, kiállításrendezés, múzeumszervezés stb. segítése).
Odaítélhető:
a) Magyar egyetemi hallgatónak, oktatónak (egyéni vagy csoportos).
b) A fenti témákban kutató szakembereknek (egyéni vagy csoportos).
c) A fenti témákhoz kapcsolódó tanulmányutakra, konferenciákra utazó kutatók számára; ösztöndíj céljára.
d) Önkéntes néprajzi gyűjtőnek (akinek fenti témájú pályázata eljutott az országos döntőig).
e) A megpályázható témák d) pontjában felsoroltak pályázójának (egyéni vagy kollektív is lehet) pl. múzeum vagy önkormányzat stb.
A kiírandó pályázat témájára és a támogatásokra az alapítvány kuratóriumának minden tagja és az alapítványi tőke minden adományozója javaslatot tehet.
7. Az alapítvány legfőbb döntési szerve a kuratórium, melynek tagjai:
Az alapítók képviselői:
dr. Ikvai Nándorné
és az Ivancsics család egy tagja,
az alapításkor dr. Ivancsics János
(Mosonmagyaróvár).
A kezelő szerv képviselője:
dr. Környei Attila, mint a kuratórium titkára,
dr. Domonkos Ottó, Sopron,
dr. Bodó Sándor, Budapest,
dr. Gunda Béla, a kuratórium elnöke,
dr. Paládi Kovács Attila,
mint állandó tagok, valamint még esetenként 2-3 szakértő a múzeumi tudományok képviselőiből.
A kuratórium évente egy alkalommal, illetve e mellett még szükség szerint ülésezik. Dönt a pályázatok kérdésében, beszámoltatja a titkárt és meghatározza az alapítvány vagyonával való gazdálkodás irányelveit. A kuratórium ülése határozatképes, ha azon a meghívott kuratóriumi tagoknak több mint a fele jelen van. Döntéseit egyhangúlag hozza. A kuratórium ülését az elnök köteles összehívni, ha azt a kuratórium állandó tagjainak a fele kéri.
8. Az alapítvány vagyona és pénzügyei a kezelő Soproni Múzeum pénzügyeitől és a Soproni Múzeumban esetleg kezelt más alapítványok pénzügyeitől elkülönítve kezelendők. Az alapítványi számla fölötti rendelkezéskor a kuratórium két tagjának aláírása szükséges.
Az alapításkor: dr. Domonkos Ottóé és
dr. Környei Attiláé.
9. Amennyiben az alapítvány valamely oknál fogva megszűnik, az alapítványi vagyon további sorsáról - más bírósági döntés híján - az alapító Ivancsics-Ikvai család és az alapítványt kezelő Soproni Múzeum igazgatója dönt.
Sopron, 1991. december 1.
Ivancsics Nándor Ikvai Nándorné
alapító alapító
dr. Környei Attila
a Soproni Múzeum igazgatójaLemezújság archívum
Közösségfejlesztés