Közösségfejlesztés

Lemezújság archívum
Nyomtatóbarát változat
Cím:
A Szociálasszisztens-képzésért Alapítvány tájékoztatója
Szerző:
Folyóirat:
PC Lemezújság
Állomány:
Év:
1991
Szám:
22.sz.
Oldalszám:
A cikkben lévő
Nevek:
Pőcze Gábor
Intézmények:
Szociálassziszens-képzésért Alapítvány (Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., 1087, T:133-3361)
Települések:
Budapest
Tárgyszavak:
szociálszakember-képzés, alapítvány
Megjegyzés:
szocas22.txt
Annotáció:

A Szociálisasszisztens-képzésért Alapítvány tájékoztatója
Cím: H-1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52. Tel: 133-3361
Magyarországon a középfokú szociálisszakember-képzés folyik iskolarendszerű és tanfolyami képzés keretei között. A középfokú végzettséggel rendelkező szakemberek felkészítése - tekintettel az elengedhetetlenül magas óraszámú gyakorlatra, valamint a képességek differenciált fejlesztését szolgáló tanulásszervezésre - más középfokú szakmai képzéseknél többe kerül. (Az iskolarendszerű szakképzés egy főre vetített működési költségei évei 40000, a tanfolyami képzésé 60000-80000 forint körül vannak.)
Az egyébként is egyre rosszabb helyzetbe kerülő oktatási intézmények gyakran éppen (s nem egyszer kizárólag) anyagi okok miatt nem vállalhatják e szakképzési irányt. A szociálisszakember-képzés hazai meghonosításán dolgozó szakemberek egybehangzó véleménye ugyanakkor, hogy a felkészítés színvonalából (személyre szervezettségéből, saját tapasztalatokra épülő tanulásszervezésből) jottányit sem szabad engedni anyagi okok miatt.
Belátva a szakma elterjedésének útjában álló anyagi akadályok nagyságát, a Népjóléti Minisztérium jogelődje, a Szociális- és Egészségügyi Minisztérium ALAPITVÁNYT hozott létre a középfokú szociálisszakember-képzés működési költségeihez való hozzájárulásra.
Az alapítvány célja támogatni azokat az oktatási intézményeket illetve vállalkozásokat, amelyek a szakmai követelmények és színvonal megtartásával és garantálásával középfokú szakemberképzést foly- tatnak, kezdeményezésüket valamilyen fenntartó finanszírozza, ám a fenntartó által nyújtott támogatás átmenetileg, vagy meghatározott ideig kiegészítésre szorul.
Az alapítvány nyilvános, támogatást hazai és külföldi szponzoroktól egyaránt elfogad.
Jelenlegi tőkéje kb. 1,5 millió forint.
Az alapítvány a szociálisasszisztens - képzés támogatására pályázatot írt ki középfokú, képzést már folytató iskolák számára. A beérkezett pályamunkákra összesen 475000 forintot fizettek ki 1991 januárjában. A kuratórium a közeljövőben díjat kíván létrehozni a szociálisszakember-képzésben kimagasló teljesítményt nyújtó oktatók munkájának elismerésére, illetve ösztöndíjat létesít tanulmányaiban szociális okok miatt hátráltatott tanulók támogatására. Tervezzük még tanár- és diákcserék támogatását a szociálisszakember-képzésben nálunk nagyobb hagyományokkal rendelkező európai országokkal, valamint az oktatásban keletkező szakmai anyagok, dokumentumok forgalmazását.
Örömmel vennénk, ha minél részletesebben megismerkedne céljainkkal és problémáinkkal. Hasznosítható javaslatait, ötleteit szívesen fogadjuk. Készséggel állunk rendelkezésére, ha támogatást igényel szakmai programjának megvalósításához. S persze akkor is szívesen fogadjuk, ha Ön kívánja támogatni alapítványunkat!
Az alapítvány kuratóriuma nevében: Pőcze Gábor

Alapítvány Életkezdőknek
Heti Budapest, 1991 február
Az állami gondozásból kikerülők életkezdését hivatott segíteni a Támasz Alapítvány.
- Az alapítvány létrehozásának gondolata 1988-ban vetődött fel - kezdi a beszélgetést Schiffer János, az alapítvány kuratóriumának elnöke, országgyűlési képviselő. - Két és fél millió forintos alaptőkével rendelkezünk, ennek kamatából igyekszünk segíteni a fiatalok beilleszkedését. 1989-ben és az azt követő évben is pályázatot hirdettünk a továbbtanulást, az átképzést és a nyelvtanulást támogató ösztöndíjak elnyerésére. Az ösztöndíj összege középiskolásoknak havi 4000, egyetemistáknak havi 6000 forint.
Eddig 23 fiatal kapott támogatást. Schiffer János reméli, hamarosan a többi elképzelésük is valóra válik és legalább ekkora sikerük lesz. Szálláshelyek kialakítását tervezik, hogy a végleges lakás megszerzéséig is kulturált környezetben élhessenek védenceik. Szeretnének segíteni az életkezdés egyéb feltételeinek megteremtésében is: például a bútorvásárlásban, de bármi másban, ami szükséges lehet. Támogatni kívánják azokat a fiatalokat is, akiket a munkanélküliség fenyeget. Az új szakma elsajátítását, az átképzést anyagiakkal segítik.
- Az Alapítványnak a VII. kerületben van egy négy és félszobás lakása. Itt szeretnénk egy intézeti keretektől mentes, meleg otthont kialakítani néhány fiatalnak az önálló életkezdéshez. A továbbtanulás időszakában - tehát négy-öt évig - maradhatnának ott, és miután a lakbért az alapítvány fizeti, előtakarékoskodásra is nyílna lehetőségük. Ösztöndíjaink 12 hónapra szólnak, tehát a nyári idő- szakra is. A család hiányának csökkentése mellett szeretnénk, ha végre becsülete lenne, lehetne a tanulásnak is.
Támasz alapítvány
Levélcím: Budapest, 1052 Városház u. 9-11.
Csekkszámlaszám: Mezőbank Rt. 219-98911, 0101-200

A Szalmaszál alapítvány közleménye
Az Ujpalotai Családsegítő Szolgálat munkatársainak kezdeményezésére Szalmaszál néven alapítvány jött létre, melynek célja:
hogy enyhítse azt a káros folyamatot, amely az ország gazdasági helyzetének romlása folytán az egyes emberek, családok teljes elszegényesedését, otthontalanná válását eredményezi.
Az alapítvány elsődleges célja egy reszocializációs átmeneti otthon létesítése krizishelyzetben lévők számára, ennek szerves részeként egy népkonyha és egy foglalkoztató kialakítása és működtetése. További célként az alapítvány kamatából támogatni kívánjuk a nehéz anyagi körülmények között élő tehetséges gyermekeket, az öntevékeny lakossági csoportokat, az önkormányzati segélyezésen felüli finanszírozási formák kimunkálását, speciális szakemberek továbbképzését, tanulmányutak szervezését.
Ebben a nehéz gazdasági helyzetben úgy gondoljuk, hogy széles körű társadalmi összefogásra van szükség, mert az állami szociálpolitika sajnos nem tud megbírkózni a megnövekedett feladatokkal. Ezért kérjük segítő támogatásukat.
Szalmaszál Alapítvány
Levélcím: 1061 Budapest, Király u. 26. számlaszám: MHB 222-15099-7007
Információ: Újpalotai Családsegítő Szolgálat a 163-4315-ös telefonon naponta 9-16 óráig.
Sapszon István
titkár

Alapítvány az örökbefogadó és nevelőszülőkért
Cím: Petényi Géza Csecsemőotthon 1125 Bp. XII. Szarvas G. u. 20. Tel: 176-3133
Az alapítvány célja egy olyan mentálhigiénés szolgálat létrehozása, amely foglalkozik az örökbefogadó- és nevelőszülők lelki felkészítésével és az olyan családok gondozásával, ahol örökbefogadott vagy nevelt gyermek van.
Az elmúlt negyven elhibázott családpolitikai koncepciója következtében a szülő nélkül maradó gyermekeknek csak kis hányada (kb. 20%-a) nő fel családban - nevelő vagy örökbefogadó szülőknél. A fennmaradó 80% állami gondozott lesz. Ennek azonban az utóbbi évtizedek pszichológiai kutatásai szerint - súlyos személyiségkárosító hatásai vannak. Alapítványunk ennek a rossz aránynak a megváltoztatásához szeretne hozzájárulni mentálhigiénés szolgálatunk felállításával, amelynek célja a leendő nevelő és örökbefogadó szülők pszichés felkészítése, másrészt az olyan családok gondozása, ahol örökbefogadott vagy nevelt gyermek van. Közvetlen célunk a sikeres be- illetve örökbefogadások számának növelése és ezen keresztül az, hogy csökkentsük a pszichésen problémás állami gondozottak számát. Meggyőződésünk, hogy az állami gondozásba vétel, vagy például a nevelőszülő csere, esetleg nevelőszülőtől intézetbe való visszakerülés, alapvető pszichológiai folyamatokat zavar meg, különösen kisgyermekkorban, olyan mértékben, ami aztán lelki és viselkedésbeli zavarokhoz, sőt kriminalitáshoz is vezethet.
A gyermekvállalás- és nevelés sokrétű feladatot jelent a szülők számára, amely lelki természetű problémákat is hordoz magában. Fokozottan így van ez az örökbefogadó - és nevelőszülőknél, akiknél pótolni kell azt a folyamatot, amit a terhesség és a szülés jelent. Ahhoz, hogy zavarmentes legyen egy gyermek befogadása a családba igen sok lelki problémát kell feldolgozni. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani különböző szolgáltatásainkkal, amelyek a tanácsadástól a speciális felkészítő tréning-csoportokon keresztül a különböző terápiás formákig (egyéni, pár- és családterápia, életkor -csoportok gyermekeknek stb.) terjed.
A felkészítés és gondozás kettős gyakorlati célkitűzésén túl alapítványunk tudományos célja a mesterségesen létrehozott család kapcsolati rendszereinek, valamint az ilyen családokban felnövő gyermekek szocializációs folyamatainak vizsgálata. Ennek érdekében tervezzük a témával kapcsolatos nemzetközi szakirodalom magyarországi ismertetését, ilyen irányú szakkönyvtár létrehozását, valamint munkánk eredményeink alapuló módszertani útmutató elkészítését.
Rendelési idő:
kedd 14-17 óra
csütörtök: 9-12 óra
Dr. Szilágyi Júlia Dr. Szakács Katalin

Alapítvány
az Ifjúsági Vöröskereszt céljainak támogatására
A Magyar Vöröskereszt és a Postabank Rt. alapítványt hozott létre, melynek célját a következőkben fogalmazták meg:
Mindazoknak a törekvéseknek a támogatása, amelyeket az Ifjúsági Vöröskereszt programjai képviselnek, konkrétan:
- szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok sokoldalú segítése, támogatása;
- az ifjúság egészségkultúrájának fejlesztése, az ez irányú nevelés anyagi -gyakorlati feltételeihez történő hozzájárulás;
- katasztrófahelyzetbe került fiatalok megsegítése bel- és külföldön;
- a magyar fiatalok ismereteinek bővítése a nemzetközi humanitárius ifjúsági szervezetekkel való kölcsönös együttműködés alapján.
Az alapítvány indító összege: 1010000, -Ft, amely a jelzett programok közül kettő megindítását teszi lehetővé.
1991 nyarán szeretnénk megkezdeni a hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatását, növelni szeretnénk a külföldre utazó ifjú vöröskeresztesek számát, anyagilag támogatva kiutazásukat. Az alapítvány vagyonát szeretnénk fokozatosan növelni, ennek érdekében a jövőben különböző akciókat fogunk szervezni. Terveink megva- lósításához kérjük az ifjú vöröskeresztes csoportokat, alapszervezetek és minden segíteni szándékozó támogatását.
"Vöröskereszt az ifjúságért" alapítvány
1051 Budapest, V., Arany J. u. 31.
Számlaszám: Postabank 219-98636/021-06463

Lemezújság archívum
Közösségfejlesztés